top of page

Privacybeleid van remedial-teaching-praktijk "de Schatkist"

Privacybeleid van remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die remedial-teaching-praktijk “de Schatkist” verwerkt van haar opdrachtgevers. Opdrachtgevers van remedial-teaching-praktijk “de Schatkist” geven door middel van een overeenkomst opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden. Met het ondertekenen van de opdrachtbevestiging, geeft de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Dit privacybeleid zal door remedial-teaching-praktijk “de Schatkist” overlegd worden voor er persoonsgegevens uitgewisseld worden, door verwijzing naar de website www.rt-deschatkist.nl.

 

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”, Meerstraat 9, 5473 AA, +31-636046932,

KvK 58269355. De functionaris gegevensbescherming is mw. E.A. Mollema, directeur, bereikbaar via bovenstaande gegevens. Aanvullend wordt het e-mailadres vermeld: esther.mollema@rt-deschatkist.nl

 

2 Welke gegevens verwerkt remedial-teaching-praktijk “de Schatkist” en voor welk doel

In het kader van een opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van ouders en kind t.b.v. communicatie gedurende het traject.

  2. Overige persoonskenmerken die nodig zijn om een goed begeleidingstraject op te kunnen stellen, denk hierbij aan geslacht, geboortedatum, nationaliteit, maar ook gedragskenmerken, schoolresultaten en medische informatie die de ouders naar hun inzien van belang achten en voor/tijdens het intakegesprek overhandigen.

  3. Persoonskenmerken van de ouders en broers en zusjes, zoals genoemd kunnen tevens van belang zijn voor het opstellen van een goed begeleidingstraject en door de ouders vermeld worden in het intakeformulier. Voor vermelding van gegevens van andere familieleden i.v.m. erfelijkheid, vragen ouders zelf toestemming aan de persoon in kwestie, dit valt buiten de verantwoordelijkheid van remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”.

  4. Voortgang en observaties tijdens het traject om zo de ontwikkeling van het kind goed te kunnen blijven volgen en er op te anticiperen en aan het eind van een periode een onderbouwd verslag te kunnen schrijven voor ouders.

  5. Mailadressen en telefoonnummer van de contactpersonen op school t.b.v. contact tijdens het traject, ouders worden hier te allen tijde van de op hoogte gesteld.   

  6. Telefoonnummer van de huisarts om contact te zoeken in geval van nood.

 

3 Bewaartermijnen

Remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”, verwerkt persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst en bewaart deze nog 5 jaar i.v.m. eventuele vervolgtrajecten. Telefoonnummers en mailadressen blijven bewaard in het bestand t.b.v. contact zoeken als daar aanleiding is i.v.m. nazorg.

 

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Digitale informatie wordt opgeslagen op de harde schijf op kantoor en is afgeschermd met een wachtwoord. Via een beveiligde verbinding middels inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord naar een vast IP-adres zijn data te raadplegen. Mobiele apparatuur is beveiligd met wachtwoord. Verbindingen waarover persoonsgegevens worden uitgewisseld zijn end-to-end encrypted. Uitwisseling van documenten zal plaatvinden via elektronische mail. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Remedial-teaching-praktijk “de Schatkist” zal er redelijkerwijs alles aan doen wat verwacht kan worden risico’s te voorkomen. Er kan indien wenselijk gekozen worden voor het persoonlijk overhandigen van documenten in de praktijk.  Gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten ruimte.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”, gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5 Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via een formeel verzoek kunnen persoonsgegevens die worden gebruikt voor eerdergenoemde doeleinden worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. Remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”, zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de mw. E.A. Mollema, directeur.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”,   persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming. Ernstige datalekken worden gemeld aan autoriteit persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan esther.mollema@rt-deschatkist.nl.

 

6 Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden door remedial-teaching-praktijk “de Schatkist”, in geval van een wijziging veranderd. Bij een volgend contact zal het vernieuwde privacybeleid worden overlegd.

 

Heeswijk-Dinther, 25 mei 2018

bottom of page